پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1054تامين اجتماعي70ويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1394/03/03200000
1054تامين اجتماعي70ويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1392/05/0144000
1054تامين اجتماعي70ويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1388/02/1439500