سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1394/10/27220000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1394/04/11200000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1393/01/17220000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1392/02/14100000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1391/07/0467000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1389/10/0962428