دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1394/10/27220000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1394/04/11200000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1393/01/17220000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1392/02/14100000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1391/07/0467000
6323تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1389/10/0962428