شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3894تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1392/09/1897000
3894تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1392/05/2071000
3894تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1390/05/0860000