جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3894تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1392/09/1897000
3894تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1392/05/2071000
3894تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1390/05/0860000