دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2081تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 2.25mg1392/05/0158500
2081تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 2.25mg1388/02/0939000