شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1011تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم - 2g1392/05/0144000
1011تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم - 2g1391/10/0232000
1011تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم - 2g1390/05/1823000