يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1010تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم - 1g1392/07/230
1010تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم - 1g1383/03/2621164