شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1010تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم - 1g1392/07/230
1010تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم - 1g1383/03/2621164