دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
958تامين اجتماعي0ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1395/06/0118000
958تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1393/08/1115000
958تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1392/11/2714000
958تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1392/05/1312800
958تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1391/10/029500
958تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1391/05/218000
958تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1390/05/186300