دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
957تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1392/08/1420000
957تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1391/10/0415000
957تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1390/02/278500