يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
960تامين اجتماعي0ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1395/01/2825000
960تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1392/05/1316500
960تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1391/10/0212000
960تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1391/05/0810000
960تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1390/05/186900