يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
959تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1392/05/1311500
959تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1391/10/028500
959تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1391/05/087000
959تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1390/05/184600