يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
962تامين اجتماعي0ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1395/06/0117000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1393/08/1113500
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/11/2712000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/05/1311000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/10/028000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/05/217000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1390/05/185700