دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1393/08/1113500
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/11/2712000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/05/1311000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/10/028000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/05/217000
962تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1390/05/185700