يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
961تامين اجتماعي0ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1395/06/0116000
961تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1393/08/1112500
961تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1392/11/2711000
961تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1392/05/139800
961تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1391/10/027200
961تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1391/05/216000
961تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1390/05/184600