سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
968تامين اجتماعي0ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1395/06/0118000
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1393/08/1115000
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/11/2712500
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/05/1311500
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/10/028500
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/05/217000
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1390/05/185800