پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1393/08/1115000
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/11/2712500
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/05/1311500
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/10/028500
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/05/217000
968تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1390/05/185800