دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6245تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1393/06/232600000
6245تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1393/05/282800000
6245تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1392/10/172320000
6245تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1392/05/052323000
6245تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1391/02/091094000