دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1393/06/232600000
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1392/10/172320000
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1392/05/052323000
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1391/02/091094000