چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1393/06/232600000
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1392/10/172320000
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1392/05/052323000
6243تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1391/02/091094000