جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6242تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 50mcg1393/06/232600000
6242تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 50mcg1392/10/252200000
6242تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 50mcg1391/02/091094000