يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2336تامين اجتماعي70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1392/06/12120000
2336تامين اجتماعي70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1390/04/1277000