دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2336تامين اجتماعي70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1392/06/12120000
2336تامين اجتماعي70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1390/04/1277000