يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
916تامين اجتماعي70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1394/10/06350000
916تامين اجتماعي70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/11/30274500
916تامين اجتماعي70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/02/25140000
916تامين اجتماعي70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/02/03106000
916تامين اجتماعي70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1389/05/2899850