دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1866تامين اجتماعي70ويال - نافسيلين سديم - 1g1393/04/221150000
1866تامين اجتماعي70ويال - نافسيلين سديم - 1g1391/03/01220000
1866تامين اجتماعي70ويال - نافسيلين سديم - 1g1388/10/22183000