پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2164تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 5mg1392/07/230
2164تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 5mg1387/10/16188762