شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
857تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1393/10/08115000
857تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1393/04/21180000
857تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1392/07/0378500
857تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1392/06/3078500
857تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1392/05/3078000
857تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1391/02/1775000
857تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1389/03/1270000