چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1394/05/05500000
1877تامين اجتماعي70ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1394/03/17700000
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/09/26289000
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/09/26289000
1877تامين اجتماعي70ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/09/24700000
1877تامين اجتماعي73ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/03/20654000
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/12/06289000
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/10/22577000
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/06/10500000
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1391/12/02327000
1877تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1390/07/17275000