دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1395/05/23160000
836تامين اجتماعي61ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/08/010
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/03/20112000
836تامين اجتماعي61ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/06/31263000
836تامين اجتماعي75ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/03/20160000
836تامين اجتماعي73ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/03/20170500
836تامين اجتماعي80ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/03/20140000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1392/06/06112000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1392/05/01210000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1392/02/07130000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1392/02/01125000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1391/08/2180000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1391/08/01125000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1391/02/25109000
836تامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1390/12/24101500