شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17606تامين اجتماعي0ويال - متوترکسات - 1g/40ml1393/08/300
17606تامين اجتماعيويال - متوترکسات - 1g/40ml1391/01/30458000
17606تامين اجتماعيويال - متوترکسات - 1g/40ml1390/05/17840712