دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1393/11/05970000
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1393/06/311256000
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1393/03/201256000
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1392/07/03625000
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1392/07/01840712
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1392/05/30625000
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1391/10/09300000
826تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 1g1390/05/17515000