پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
825تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 50mg1393/08/10100000
825تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 50mg1392/07/2327000
825تامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 50mg1393/06/31164500
825تامين اجتماعي70ويال - متوترکسات - 50mg1390/09/1327000