پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5629تامين اجتماعي70ويال - مروپنم - 1g1392/05/13270000
5629تامين اجتماعي70ويال - مروپنم - 1g1387/09/10180000