يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2153تامين اجتماعي0ويال - ملفالان - 50mg1395/01/281500000
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1394/03/253500000
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1393/08/010
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1393/08/056250000
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1393/03/201850000
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1393/03/051850000
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1392/07/03300000
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1392/07/013395752
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1391/10/09300000
2153تامين اجتماعي90ويال - ملفالان - 50mg1389/09/13800000