جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4025تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1393/10/06970000
4025تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1393/09/26883000
4025تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1393/06/15970000
4025تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1392/05/20883000
4025تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1391/12/16458000
4025تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1391/02/04430000
4025تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1390/07/09389500