جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4538تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 10MG1392/05/20700000
4538تامين اجتماعي70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 10MG1387/03/30244000