پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18556تامين اجتماعي70ويال - ايرينوتيکان - 300mg1392/09/206000000
18556تامين اجتماعي70ويال - ايرينوتيکان - 300mg1391/08/232330000