چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16496تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1393/11/29830000
16496تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/12/061020000
16496تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/11/091019500
16496تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/09/19865000
16496تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/06/161019500
16496تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/05/211170000