شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2147تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1393/11/29870000
2147تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/12/061325000
2147تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/06/131138000
2147تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/05/301325000
2147تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/05/20678000
2147تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/02/22560000
2147تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1390/12/03643000