سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1393/10/27450000
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/12/06770000
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/09/05773500
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/05/30685000
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/05/20370000
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/02/08301920
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1391/12/12301920
2146تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1390/06/01340000