شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1393/11/04440000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1393/09/26560000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1393/09/26560000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/10/22566500
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/09/19470000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/06/24566500
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/06/03477000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/05/21460000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/02/15240000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1391/12/16269963
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1391/09/19285000
704تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1390/07/06270000