جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
703تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1394/03/20195000
703تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1394/03/16195000
703تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1392/06/16243500
703تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1391/11/01130000
703تامين اجتماعي70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1390/09/08118000