پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2063تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1393/07/121100000
2063تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1393/04/241100000
2063تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1392/05/261023500
2063تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1391/09/25480000
2063تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1391/06/25434000
2063تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1387/12/03409500