چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1550تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 20ML1391/10/04140000
1550تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 20ML1386/12/0190000