پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2059تامين اجتماعي0ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1395/04/29480000
2059تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1393/07/12370000
2059تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1393/04/24340000
2059تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1392/05/20617000
2059تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1391/10/18285000
2059تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1391/05/23260000
2059تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1391/04/26250000
2059تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1388/07/06250000