چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
701تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1393/04/23202500
701تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1392/05/13180000
701تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1391/10/04120000
701تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1391/03/17120000
701تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1390/03/2585000