دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
700تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1393/04/23120000
700تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1392/05/13100000
700تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1391/10/0570000
700تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1391/03/1762000
700تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1390/03/2550000