يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
699تامين اجتماعي0ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1395/04/29500000
699تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1393/07/12300000
699تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1393/04/24270000
699تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1392/05/20492000
699تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1391/09/25230000
699تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1388/10/22210000