سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
698تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1393/04/23165000
698تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1392/05/13150000
698تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1391/10/04100000
698تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1391/03/1798000
698تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1389/12/2572000